จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

hit counter html code

จำนวนผู้เยี่ยมชมเดือนนี้

Free Hit Counters         เครือข่ายพัฒนา
       การขอรับบริการ
    
  การสงเคราะห์คนพิการ
 
 การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
   
 การสงเคราะห์ครอบครัว
   
 การสงเคราะห์เด็กแบบ
            ครอบครัวอุปถัมภ์

  
การขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยง
       
เด็กเอกชน

   
การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  
 การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  
 การจัดตั้งหอพัก
สังคม
    
 เกี่ยวกับคนพิการ
    
 ศูนย์พัฒนาครอบครัในชุมชน
    
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
           ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

    
 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

    
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ
           ช่วยเหลือคนพิการ(อพมก.)

  
 
 หอพักเอกชน จ.กาญจนบุรี
   
 สภาเด็กและเยาวชน
   
 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
          ปราบปรามการค้ามนุษย์
           จังหวัดกาญจนบุรี

    
กองทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการ
         สังคมจังหวัดกาญจนบุรี
  พมจ.กาญจนบุรี เข้ม
    จัดระเบียบหอพักลดปัญหา
     สังคมเกิดกับเยาวชน

       
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 

*** ประกาศการคัดเลือก ***
เรื่อง การคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี 2562
 

*** ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ***
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

*** การดำเนินมาตราการ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ***
*** ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปรใส่ในการปฏิบัติงาน ***

***ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน จำนวน 5 กองทุน ***
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ขององค์กรสวัสดิการสังคม

 ***รายงานการดำเนินงาน oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการ ดังนี้ ***
***หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ***

***ตารางแสดงการลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม***

 
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 
วันที่10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 2/2561 โดย นายบวรศักดิ์ วานิช รอง ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ปฎิบัติภารกิจ ตามโครงการถอดบทเรียนโครงการต้นแบบระดับภาค ของ เทศบาลตำบลหนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี ดร. พนัชกร สิมะขจรบุญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปกร บรรยายสถานการณ์เด็กและเยาวชน และแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมโทปาช อาคารเอ โรงแรมแฟริกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
 
 รณรงค์วันอาทิตย์เป็น
 " วันครอบครัว "

                 
ไม่มีพลังใดยิ่งใหญ่เท่า
 พลังครอบครัว
และพลังครอบครัวเป็น
พลังที่หนุนเนื่องไปถึง
พลังสังคมและพลังแผ่นดิน
ช่วยกันรณรงค์ให้วันอาทิตย์
ของสัปดาห์เป็นวันครอบครัว
 ครอบครัวสุขสันต์วันอาทิตย์ 

 
  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มนโยบายและวิชาการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์  034 - 512455   โทรสาร. 034 - 511775
http://www.kanchanaburi.m-society.go.th     E - mail : kanchanaburi@m-society.go.th