>


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
web statistics

จำนวนผู้เยี่ยมชมเดือนนี้

Free Hit Counters
       การขอรับบริการ
    
  การสงเคราะห์คนพิการ
 
 การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
   
 การสงเคราะห์ครอบครัว
   
 การสงเคราะห์เด็กแบบ
            ครอบครัวอุปถัมภ์

  
การขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยง
       
เด็กเอกชน
   
การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  
 การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
  
 การจัดตั้งหอพัก

         เครือข่ายพัฒนาสังคม
    
 
เกี่ยวกับคนพิการ
    
 ศูนย์พัฒนาครอบครัในชุมชน
    
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
           ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

    
 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

    
อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ
           ช่วยเหลือคนพิการ(อพมก.)

  
  หอพักเอกชน จ.กาญจนบุรี
   
 สภาเด็กและเยาวชน
   
  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
          ปราบปรามการค้ามนุษย์
           จังหวัดกาญจนบุรี

    
กองทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการ
         สังคมจังหวัดกาญจนบุรี


       หนังสือพิมพ์
    
 ไทยรัฐ       เดลินิวส์

      ข่าวสด       มติชน

      แนวหน้า     สยามรัฐ

      ไทยโพสต์     ผู้จัดการ

      คมชัดลึก     กรุงเทพธุรกิจ

      สยามสปอร์ต   สารคดี


         พยากรณ์อากาศวันนี้
         
ผลการวิเคราะห์ฝน อุณหภูมิ           
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

*** รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558 ***
***ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน จำนวน 5 กองทุน ***
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรสวัสดิการสังคม
 ***รายงานการดำเนินงาน oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการ ดังนี้ ***
***หนังสือยินยอมให้หักเงินกู้กองทุนผู้สูงอายุ***
***ตารางแสดงการลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม***
***ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง***
**ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี**

***!!! เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้พนน !!!***

****************************************************************

  ขอเชิญพสกนิกรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
เฉลิมพระเกียรติ ๘ พรรษา

เอกสารรณรงค์ให้ความรู้เทคโนโลยีต่างๆ

การยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศพ
ยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตร โดยยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)และที่ว่าการอำเภอที่ท่านอาศัยอยู่


 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อพม.ระดับภาค ครั้งที่ 4 ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี โดย นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน ในวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมราชศุภมิตร R.S.Hotel จังหวัดกาญจนบุรี

 

ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามโครงการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และ มอบเงินสนับสนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติตามโครงการฯ ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 
การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก่หัวหน้าสถานีตำรวจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปัญหาภัยสังคมในจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องจันทิมา เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสานดำเนินงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงในจังหวัด จัดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวน 500 คน

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลไทรโยค ในโครงการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ “ หนึ่งใจให้ธรรมะ ”

 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปฏิญาณตน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ศาลาริมน้ำ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น.

 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม (แม่วัยใส) รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค) ได้ลงเยี่ยมพื้นที่นำร่อง โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558

 
 

สารพันปัญหาประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
รับข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาสังคม
      ทางเลือกของคนมีปัญหา   ชีวิตมีปัญหา         
ทุกข์ยากเดือดร้อน    
  เพื่อสังคมที่น่าอยู่

แจ้งตู้  ปณ.108  ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส  กทม.10905

 

ศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์   ร้องเรียน
แจ้งแบาะแสปัญหาทางสังคม
ให้คำปรึกษา   แนะนำ   และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ศูนย์กลางในการดำเนินงานป้องกัน  ปราบปราม
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

โทรหมายเลข   1300   ตลอด  24  ชั่วโมง 

         รณรงค์วันอาทิตย์เป็น
            " วันครอบครัว "

                 
              ไม่มีพลังใดยิ่งใหญ่เท่า
                    พลังครอบครัว
              และพลังครอบครัวเป็น
               พลังที่หนุนเนื่องไปถึง
           พลังสังคมและพลังแผ่นดิน
         ช่วยกันรณรงค์ให้วันอาทิตย์
         ของสัปดาห์เป็นวันครอบครัว
          ครอบครัวสุขสันต์วันอาทิตย์ 

 
    พมจ.กาญจนบุรี เข้ม
    จัดระเบียบหอพักลดปัญหา
     สังคมเกิดกับเยาวชน


       
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


   
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มนโยบายและวิชาการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์  034 - 512455         โทรสาร. 034 - 511775
http://www.kanchanaburi.m-society.go.th    E - mail : kanchanaburi@m-society.go.th