การขอรับบริการ
   
    
  การสงเคราะห์คนพิการ
     การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
     การสงเคราะห์ครอบครัว
     การสงเคราะห์เด็กแบบ
            ครอบครัวอุปถัมภ์

    การขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยง
        เด็กเอกชน
     การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
     การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
     การจัดตั้งหอพัก

         เครือข่ายพัฒนาสังคม
    
 
 เกี่ยวกับคนพิการ
    
  ศูนย์พัฒนาครอบครัในชุมชน
         (ศพค.)

    
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
         ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

    
  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

      อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ
         ช่วยเหลือคนพิการ(อพมก.)

  
   หอพักเอกชน จ.กาญจนบุรี
     
สภาเด็กและเยาวชน
   
   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
         ปราบปรามการค้ามนุษย์
         จังหวัดกาญจนบุร

    
 กองทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการ
         สังคมจังหวัดกาญจนบุร
ี        หนังสือพิมพ์

    
 ไทยรัฐ           เดลินิวส์


 

 


                      
คำขวัญจังหวัดกาญจนบุรี

แคว้นโบราณ  ด่านเจดีย์  มณีเมืองกาญจน์  สะพานข้ามแม่น้ำแคว  แหล่งแร่ น้ำตก


   พันธกิจจังหวัด

       
1.) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
        2.) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
        3.) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน

   วิสัยทัศน์จังหวัด

        
  " เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  มีความเป็นเลิศด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและการค้าผ่านแดน"

 
  ค่านิยมในการปฏิบัติงาน

          
1. ทำงานเป็นทีมโดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
          2. ทำงานในเชิงรุกและสร้างสรรค์
          3. ให้บริการประชาชนที่ดี และมีคุณภาพ
          4. โปร่งใสและเป็นธรรม
          5. การมีส่วนร่วมของประชาชน

    ยุทธศาสตร์จังหวัด
     
     ยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
          ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน
        

ข้อมูลสำคัญ

นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี    

นายสุริยันต์  กาญจนศิลป์
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี(1)
 

นายกาศพล แก้วประพาฬ
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี(1)
 

 

 ขนาดและที่ตั้ง

     
  -  ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันตกระยะทาง 129 กิโลเมตร ตามเส้นทางนครปฐม-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี

       -  มีพื้นที่ 19,483,148 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,176,968 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
แยกเป็นพื้นที่ป่าไม้ 7,418,784 ไร่   พื้นที่เพื่อการเกษตร 2,548,893 ไร่ และเป็น
พื้นที่ไม่ได้จำแนก 2,209,291 ไร่    พื้นที่ป่าไม้คิดเป็นร้อยละ 60.92 ของพื้นที่รวมของจังหวัด

       -  ทิศเหนือ           ติดจังหวัดตาก  จังหวัดอุทัยธานี   จังหวัดสุพรรณบุรี   และประเทศเมียนม่า

       -  ทิศตะวันออก      ติดจังหวัดสุพรรณบุรี   จังหวัดนครปฐม   และจังหวัดราชบุรี

       -  ทิศใต้              ติดจังหวัดราชบุรี

       -  ทิศตะวันตก       ติดประเทศเมียนม่า โดยมีทิวเขาตะนาวศรีเป็นแนวแดนระหว่างประเทศ

เขตการปกครอง
    
  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล 943 หมู่บ้าน

      - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 27  แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 95 แห่ง


ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี
        ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยพื้นที่ ทางด้านเหนือ และทิศจะวันตกของจังหวัดเป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงทางด้านใต้ และด้านตะวันออก สามารถ แบ่งออกเป็น 3 เขตใหญ่ คือ

*เขตภูเขาและที่สูง ได้แก่พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของ จังหวัดมีลักษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจาก เทือกเขาถนน ธงชัย ถัดไปทางด้านตะวันตกของจังหวัด เป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทย กับประเทศเมียนม่าร์ ทอดยาวลงไป ทางด้านใต้บริเวณนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัด

*เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พื้นที่ด้านตะวันออก เฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับ เนินเขาเตี้ย ๆ อยู่บริเวณอำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย และบางส่วนของอำเภอพนมทวน

*เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ
ได้แก่ พื้นที่ทางด้านใต้ของจังหวัด ลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่บริเวณอำเภอ ท่ามะกา อำเภอท่าม่วง บางส่วนของอำเภอพนมทวน อำเภอเมืองกาญจนบุรี

สภาพอากาศจังหวัดกาญจนบุรี
        
  จังหวัดกาญจบุรี อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล ( Tropical Savanah " AW" ตามระบบ Koppen) มีอากาศแห้งแล้งในฤดูหนาว ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง มีลักษณะอากาศแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง เดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทะเลอันดามัน ทำให้ช่วงระยะเวลานี้มีฝนตกชุก อากาศ มีความชื้นสูง การแพร่กระจายของฝน ในบริเวณจังหวัดนี้แตกต่าง กันอย่างเห็นได้ชัด บริเวณพื้นที่ตอนบนเขตอำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี มีฝนตกชุกและ มีช่วงการกระจายของฝนมากกว่าตอนล่าง ปริมารณน้ำฝนวัดได้เฉลี่ย
ประมาณ 1,086.2 มิลลิเมตรต่อปี

       เนื่องจากจังหวัดกาญจนุบรีส่วนใหญ่ เป็นที่ดอนมี ทิวเขา เป็นแนวยาวกั้นแดนจึงทำให้มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมี อากาศ ร้อนอบอ้าวมากในฤดูร้อน
ส่วนในฤดูหนาว ไม่หนาวจัด ยกเว้นแต่บริเวณเทือกเขาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.45 องศา-เซลเซียส อุณภูมิสูงสุดเฉลี่ยะ 39.39 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในรอบปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม
โดยช่วงนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกในช่วงนี้ โดยตกชุกที่สุด ในช่วงเดือนกันยายนและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงด้วย
ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ซึ่งมีคุณสมบัติหนาวเย็น และ แห้งแล้งแผ่ลงปกคลุมจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ฤดูร้อน เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือน พฤษภาคม
ในระยะนี้เป็นช่วงของลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัด อยู่ในเดือนเมษายน

ด้านสังคม
         
  ได้จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษา 506 แห่ง ที่สำคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาลัย โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
         มีวัด 540 แห่ง เป็นพระอารามหลวง 3 แห่งได้แก่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา, วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
และวัดเทวสังฆาราม อำเภอเมือง
         นอกจากนี้ ยังมีโบสถ์คริสต์ และมัสยิด ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศูนย์วัฒนธรรม จังหวัด
และสภาวัฒนธรรมระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล การละเล่นพื้นบ้าน เช่น รำตง และรำเหย่ย
  
การศึกษาและศาสนา
      
     
 สถานศึกษาระดับประถม – ระดับอุดมศึกษา      506 แห่ง

      ครู / อาจารย์      7,241 คน

     นักเรียน / นักศึกษา      154,040 คน

     วัดพุทธ      540 แห่ง

     มัสยิส      6 แห่ง

     โบสถ์คริสต์      12 แห่ง


การสาธารณสุข

    
โรงพยาบาล (รัฐบาล)      16 แห่ง

     โรงพยาบาล (เอกชน)      5 แห่ง

     โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม      1 แห่ง

     สถานีอนามัย      143 แห่ง

     สำนักงานสาธารณสุขชุมชน      1 แห่ง

     ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน      3 แห่ง

ด้านเศรษฐกิจ

    * สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี มีผลิตภัณฑ์มวลรวม 55,693 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 66,585 บาท / คน/ ปี
“ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)”

    * รายได้เฉลี่ย / คน จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าประชากรมีรายได้ โดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี 33,056 บาท

    * มีโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งหมด 1,313 โรง (21 ประเภท) จำนวนคนงาน 27,180 คน


                                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    คลิกที่นี่...   
  

  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มนโยบายและวิชาการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์  034 - 51245 5         โทรสาร. 034 - 511775
http://www.kanchanaburi.m-society.go.th    E - mail : kanchanaburi@m-society.go.th