การขอรับบริการ
   
   
  การสงเคราะห์คนพิการ

     
        การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส        การสงเคราะห์ครอบครัว


     
 การสงเคราะห์เด็กแบบ
            ครอบครัวอุปถัมภ์      การขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยง
            เด็กเอกชน


    
 การขอรับเด็กเป็นบุตร
           บุญธรรม       การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

    
 การจัดตั้งหอพัก

          เครือข่ายพัฒนาสังคม

     
 
 เกี่ยวกับคนพิการ

      
  ศูนย์พัฒนาครอบครัว
             ในชุมชน

      
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
       ความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)


     
  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
           ที่บ้าน (อผส.)


    
 อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ
     ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)


       หอพักเอกชน จ.กาญจนบุรี
  
 
      
สภาเด็กและเยาวชน

   
    ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
            ปราบปรามการค้ามนุษย์
            จังหวัดกาญจนบุร

    
    
 กองทุนส่งเสริมจัดสวัสดิการ
             สังคมจังหวัดกาญจนบุร

 

 

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

ประวัติอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ความหมาย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.)

              
   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆในชุมชนอยู่แล้วและสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อท้องถิ่นของตนเอง

 

บทบาทหน้าที่ของ   อพม.
อพม. สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โ
ดยมีบทบาทหน้าที่และภารกิจ คือ


      
    1. ชี้เป้า – เฝ้าระวัง
                 คือ การสำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ การเฝ้าระวังการส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
ด้านสังคมเบื้องต้น และการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของชุมชน

          2. เชื่อมกลุ่มเดิม – เสริมสร้างกลุ่มใหม่
               คือการประสานงานการส่งต่อผู้รับบริหารและการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยงข้อง

          3. ร่วมใจทำแผนชุมชน
                คือควรเป็นผู้ผลักดันหรือกระตุ้นให้ชุมชนร่วมมือร่วมใจกันระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนของชุมชนโดยเฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์  เช่น การจัดทำแผนสวัสดิการชุมชน


เกี่ยวกับ  อพม. 
สิทธิประโยชน์    
 
 -  อพม. จะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ

          1. ได้รับวุฒิบัตร

          2. มีบัตรประจำตัว

          3. ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกาศเกียรคุณ

          4. อพม. ดีเด่นจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณารายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ิที่พึงจะได้รับการพิจารณาเพื่อเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์

คุณสมบัติ อพม.

          
1. เป็นคนในชุมชน / หมู่บ้าน

          2. บรรลุนิติภาวะ

          3. สนใจและใส่ใจเรียนรู้ด้านการพัฒนาและด้านข้อมูลข่าวสาร

          4. รักท้องถิ่น

          5. เชื่อมันในแนวคิด พึ่งตนเอง

          6. การศึกษาอ่านออกเขียนได้

          7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

          8. เอื้ออาทรและสนใจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในชุมชนและสังคม


การสรรหา

  
-   การสรรหา อพม. ให้แต่ละจังหวัดพิจารณากระบวนการสรรหาเอง
          ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานอาสาสมัคร ในแต่ละจังหวัด ซึ่งอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
หรือมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ


การพันสภาพ       
 
- การพ้นสภาพของ อพม. มี 3 ประการ คือ

           1. ตาย

           2. ลาออก

           3.คณะกรรมการอำนวยการโครงการระดับจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีความประพฤติเสียหายอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่  ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย : กลุ่มนโยบายและวิชาการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์  034 - 51245 5         โทรสาร. 034 - 511775
http://www.kanchanaburi.m-society.go.th    E - mail : kanchanaburi@m-society.go.th